RADŁÓWKA /Rädel/

Była wieś obecnie część wsi Czyżówek położonej w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Już w 1474 roku mowa o dworze na terenie wsi oraz o folwarku w 1508 roku. W 1494 roku właścicielem wsi była rodzina von Oppel z Żakowa, notowana już we wsi w 1474 roku. W następnych latach dość częste zmiany właścicieli- von Haugwitz z Sobolic(1553), von Oppel z Czyżówka(1571-1655)- w 1619 roku majątek dzierżawiła rodzina von Schellendorf, baronowie von Rechenberg z Borowej(1655), von Kolbe(1670)- ich zakup anulowany w 1673 roku, baronowie von Rechenberg(1673).  Od 1673 roku właścicielem majątku byli właściciele Borowej- von Rechenberg, von Promnitz, von Kospoth, von Rothkirch-Trach, firma handlowa, Rüping, von Kramsta, von Schweinitz, von Lüttichau. W 1851 roku hrabia Siegfried von Kospoth założył nowy folwark poza granicami wsi o nazwie „Siegfriedshof”.

We wsi istniał drugi folwark, o którym mowa w 1474 roku. W 1503 należał do niejakiego Seydel. Później własność rodziny von Oppel(1543), Heynich(1543), Specht(1573). Prawdopodobnie pod koniec XVI wieku scalony z majątkiem głównym.

RADNICA MAŁA /Klein Rädnitz/

Obecnie część wsi Radnica położona w gminie Krosno Odrzańskie powiatu krośnieńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 205,53ha należał do rodziny Lemcke. Kolejnym właścicielem był Georg Caspar a następnie jego córka, Marie. Od 1892 roku majątek zakupił Paul Friedrich Eger, którego majątek w 1896 roku obejmował powierzchni 224ha. Kolejnym właścicielem była rodzina Ritter und Edlen von Groote, właścicieli pobliskiego Kamienia.

RADOCIN /Spangenberg/

Wieś położona w gminie Siedlisko powiatu nowosolskiego. Dawny folwark wchodzący w skład dóbr Siedliskich. W 1894 roku właścicielem był książę Karl zu Carolath-Beuthen, hrabia von Schӧnaich, baron zu Beuthen. Administratorem był niejaki Pietruski.

Założenie folwarczne leżące 200m na południe od zabudowań nie istnieje.

RADOGOSZCZ /Radorf/

Obecnie część miasta Witnica-miasta gminnego położonego w powiecie gorzowskim. Przy drodze kostrzyńskiej, w zachodniej części Witnicy położony był majątek, po którym pozostał park krajobrazowy i resztki zabudowy folwarcznej. Prawdopodobnie majątek powstał w XVIII wieku. Na początku XIX wieku był w posiadaniu rodziny von Empich(1828). Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina Hollmann(1840-1857). W 1879 roku majątek o powierzchni 311,08ha wraz z folwarkiem Mościczki(Blumberger) należał do rodziny Harek. Na początku XX wieku dobra są własnością rodziny Lange. Do 1945 roku majątek jest w rękach rodziny von Nitykowsky-Grellen– wymieniony Otto von Nitykowsky-Grellen.

Witnica-Radorf- pałac

witnica-radorf-1905-lubuskie

RADOMIA /Seiffersholz/

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Założona przez Seifrieda von Rabenau, właściciela Drzonowa i Kosierza. W 1345 roku była własnością Petera von Rabenau, zwanego Petz, znanego rozbójnika. W 1654 roku właścicielem był Christian von Schwarz, w 1681 roku Christoph von Landskron. W 1698 roku właścicielami wsi byli Johann von Arnold i Dorothea von Jeuthe– inskrypcja nad wejściem w kościele w Łagowie, kilkanaście kilometrów od Radomii. Rodzina von Arnold posiadała wieś do 1829 roku. Od lat 40-tych XIX wieku majątek posiadał Arthur Friedrich Joachim von Knobelsdorff z Buchałowa. Od lat 50-tych XIX wieku własność Otto Ludwig. Kolejnym właścicielem byli hrabiowie von Rothenburg. W 1873 roku majątek należał do niejakiego Tolbe z Krosna Odrzańskiego i obejmował1332 morgi ziemi.

We wsi przebudowany barokowy dwór powstały na fundamentach dworu renesansowego.

RADOMICKO /Radenickel/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 roku należąc wówczas do biskupa poznańskiego. w północno-wschodniej części wsi położony był folwark. W 1713 roku dobra posiadał Georg Friedrich von Winterfeld, kawaler zamieszkały w Rzeczycy. Miał 3 braci: Christian Georg z Antwerpii, porucznik Alexander Ludwig i sierżant Samuel Adolf. Wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku jest Alexander Ludwig von Winterfeld. W 1747-48 majątek wraz z dobrami w Trzebiechowie został sprzedany podpułkownikowi hrabiemu Friedrichowi Ludwigowi Fink von Finkenstein. W 1806 roku właścicielem dóbr był hrabia Fink von Finckenstein zamieszkały w Drzeniowie. W 1879 i 1896 roku nadal majątek wchodził w skład dóbr w Trzebiechowie. W 1914 roku majątek o powierzchni 456ha wchodził w skład majątku w Trzebiechowie należącym w tym czasie do Pani von Schierstaedt. Po 1918 roku właścicielem był Hans Joachim von Schierstaedt(1858-1921) wraz z żoną Dorotheą(1863-1927). Po podziale spadku Radomicko otrzymał ich najstarszy syn, Joachim. W 1929r. właścicielem nadal był Joachim von Schierstaedt. Posiadał majątek do 1945 roku.

DWÓR

We wsi stał dwór, obecnie nieistniejący. Do 1938 roku zamieszkany przez właścicieli majątku. Ze względu na alergię właściciela, po 1938 roku we dworze zamieszkiwał wójt Otto Müller.

radomicko-1896-lubuskie

RADOMIERZYCE /Radmeritz/

Wieś położona w gminie Zgorzelec powiatu zgorzeleckiego. W średniowieczu należała do rodów: von Lossow(1284-1362),  von Gersdorff(od 1332 posiadali część wsi), Konrada i Hansa von Hoberg. W 1434 roku cała wieś stała się własnością rodu von zu Dohna z Grafenstein. Później wielokrotna zmiana właścicieli. Wymienia się rody: von Warnsdorf, von Gersdorf, von Nostitz, od 1646 roku von Ziegler und Klipphausen. W 1722 roku Joachim Siegmund von Ziegler und Klipphausen(*1660-+1734), szambelan polskiego króla Augusta II Mocnego, zakłada w pałacu zakład przeznaczony dla dwunastu panien ze szlacheckich domów, wyznania luterańskiego, które mogły wyprowadzić wywód szlachectwa do 16. pokolenia. Zakład istniał do 1945 roku. Podczas II wojny światowej pałac przeznaczono na skrytkę zbiorów z miasta Goerlitz, Archiwum Państwowego z Wrocławia oraz tajne archiwum SS. Materiały zawierały listy konfidentów i ludzi współpracujących z Niemcami we Francji, Holandii, Belgii. Część dokumentów dotyczyła rodziny Rotschild. W 1945 roku wizytę w pałacu złożyli:  późniejszy premier Piotr Jaroszewicz, późniejszy sudecki przewodnik Tadeusza Steć i podpułkownik, późniejszy generał Jerzy Fonkowicz. Po 1945 roku w pałacu mieścił się ośrodek WOP, później PGR. W latach 50-tych pałac stał opuszczony. Dewastacja pałacu postępowała. Przyczyniła się do tego również decyzja konserwatora zabytków na wywóz części wyposażenia pałacu: posadzek, rzeźb, kominków itp. do ośrodka wypoczynkowego kopalni „Turów” w Bogatyni. W latach 90-tych pałac stał się własnością P. Marka Głowackiego, szefa firmy „Gerda”. W latach 1999-2003 odbudował pałac i zrekonstruował część budynków należących do zespołu. Nagła śmierć w 2003 roku przerwała prace. Po śmierci żony pałac należy do córki i wnuczki P.Głowackiego.

tłok pieczętny rodziny von Gersdorf(XVIIw)

PAŁAC

Całe założenie pałacowe powstało w latach 1710-1732. Pałac zbudowany na planie litery H, trójkondygnacyjny, kryty dachem mansardowym, z użytkowym poddaszem, otoczony wodą. Do założenia należą cztery oficyny, dom ogrodnika oraz park krajobrazowy.

MŁYN Z 1700 ROKU- serdeczne podziękowania za możliwość zwiedzenia młyna oraz za wspaniałe domowe ciasto składam Właścicielce młyna i pobliskiej kawiarenki Pani Marii Krystynie Trawińskiej.

RADOSZYN /Rentschen/

Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XI wieku. W 1267 roku wzmiankowany kościół. Należała do klasztoru cysterek z Trzebnicy. Po sekularyzacji dóbr własność państwa pruskiego. We wsi nie było majątku rycerskiego. We wsi założenie dworskie z widocznym i do dzisiaj stojącym dworem oraz budynkami gospodarczymi. Majątek istniejący od XIX wieku należał do rodziny Hartmann. Posiadali dobra do 1945 roku

Radoszyn- dwór

radoszyn-pow-swiebodzin2-1

radoszyn-1896-lubuskie

RADÓW /Gross Rade/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wspomniana w 1317 roku. Była własnością biskupów lubuskich, później margrabiów brandenburskich. Przejęta przez państwo pruskie, od 1718 roku należała do domeny państwowej z siedzibą w Pamięcinie. Niewielki majątek ziemski, który od początku XX wieku należała do rodziny Kuhlow.

radow-1895-lubuskie

RADOWICE /Radewitsch, Früchtenau/

Wieś położona w gminie Trzebiechów powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W 1385 roku wzmiankowana wieś Radebicz, kiedy należała do Berolda Celmy. Na początku XVI wieku wieś należy do rodu von Moschen(Mӧstschen, Mӧstichen, Mosch) W 1565 roku majątek był w rękach Hansa von Moschen(Mӧstschen). W 1575 roku wieś należy do jego syna, Alexandra von Mӧstichen. W 1644 roku wieś w rękach Alexandra i Georga von Mӧstichen. W 1666, 1667 do początku XVIII wieku majątek posiadała rodzina von Sack. W 1715 roku dwa działy majątkowe należące: 1-szy do Christopha von Unruh z Smolna Wielkiego, 2-gi do wdowy Dorothei Helene von Sack, z domu von Gersdorf zamieszkałej w Radowicach. Miała jednego syna, Karla Friedricha, porucznika wojska polskiego. Wg spisu z 1718/19 roku 1-szy majątek należał do Christopha von Unruh, 2-gi do Karla Friedricha von Sack. Rodzina von Unruh posiadała majątek jeszcze w 1725 roku. W 1751 roku majątek posiadała rodzina von Oppeln-Bronikowskich. W 1757 roku dobra w rękach rodu von Schwerin(Swerin, Sverin, Sweryn, Zweryn, Tzwerin). W 1765 roku wieś zakupiona przez hrabiego von Reuss zu Kӧstritz. Na przełomie XVIII-XIX wieku dobra należały do księcia Heinricha XLIV von Reuss, zmarłego w 1832 roku. Dobra pozostawały w posiadaniu książąt von Reuss do 1945 roku. W 1879 roku majątek księcia Heinircha VII von Reuss(zm.1906) obejmował 558,90ha gruntów. W 1896 roku majątek ten obejmował 559 ha powierzchni i dzierżawiony był przez Herberta. W 1914 roku majątek obejmował 569ha i należał do księcia Heinricha XXXII von Reuss(zm.1935). W 1929 roku nadal własność księcia Heinricha XXXII von Reuss, wł. Trzebiechowa dzierżawiona przez majora w stanie spoczynku Georga Neumann a majątek obejmował 247ha, pozostała część majątku rozparcelowana.

MAJĄTEK

W północnej części wsi położony był majątek. Na miejscu budynku gospodarczego dom weselny.  Dwór nie istnieje.

radowice-1896-lubuskie

RADOWO /Schöneberg/

Była wieś obecnie dzielnica Drezdenka położona w części północnej miasta, na drugim brzegu Noteci. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Wedel. W 1879 roku majątek o powierzchni 328ha należał do rodu von Sydow, a dzierżawcą był Rasch. W 1896 roku majątek o powierzchni 348ha, w skład którego wchodziły majątki w Słonów(Schlanow) i Chełm Drezdenecki(Holm) należał do barona von Gustedt a dzierżawcą był niejaki Lehmann. W 1907 roku własność kupca berlińskiego, Hermanna Schelsky`ego. W 1914 roku majątek obejmował 125ha gruntów i należał do Maxa Kurth. W 1929 roku własność Otto Pahl`a(125ha) .

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-wschodniej części wsi pozostałości po założeniu dworskim- dwór, zabudowania gospodarcze oraz podwórze. Dwór parterowy zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem naczółkowym z użytkowym poddaszem.

  

WILLA