LUBIESZÓW /Liebsen/

Wieś położona w gminie Wymiarki powiatu żagańskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1257(Lubesov), później w 1454 roku, kiedy należała do rodu von Grislau. W latach 1467-1520 wieś należy do rodu von Beyer a w 1540 do rodu von Blanckenstein. Posiadają dobra do 1597 roku. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku dochodzi do podziału wsi na kilka własności ziemskich. W 1562 roku pojawia się rodzina von Schellendorf z Żakowa. Posiadali dobra do 1603 roku. W 1550 roku część gruntów należała do rodu von Metzenrode zu Keyda. W 1571 roku część gruntów należy do właścicieli Rościc- rodów von Filtz, von Schӧnberg, von Kӧckeritz, von Gelnitz, von Schellendorf(1571). W latach 1597-1610 część dóbr należy do Hansa von Lӧben, które w 1610 roku zostały zakupione przez Christopha von Blanckenstein. Po nim dobra posiada wdowa, która poślubia Heinricha von Schellendorf. W latach 1619-22 część gruntów we wsi posiada Georg von Wiedebach. W 1671 roku ponownie wzmiankowana rodzina von Lӧben. W tym samym roku majątek w posiadaniu książąt żagańskich a następnie rodziny von Rohr. Kolejnym właścicielem dóbr w 1741 roku jest baron von der Goltz. W 1752 roku majątek w posiadaniu hrabiego von Tottleben. W latach 1787-1940 dobra posiadają książęta żagańscy.

W północno-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Obecnie resztki zabudowy folwarcznej.

Lubieszów 1907, lubuskie