KOŻUCHÓW /Freystadt/

Miasto gminne położone w powiecie nowosolskim. Pierwsza wzmianka o Kożuchowie pochodzi z 1273 roku(Cosuchow), gdy znajdowało się pod zwierzchnic­twem księstwa głogowskiego. W północnej części starego miasta w obrębie murów położony jest zamek kożuchowski, wymieniony w źródłach po raz pierwszy w 1311 roku. Fundatorem zamku, zbudowanego na przełomie XIII/XIV w., był Henryk III Głogowski. Książę głogowski Henryk IV Wierny po 1309 roku buduje nowy zamek murowany składający się z budynku mieszkalnego oraz cylindrycznej wieży, który za kolejnych książąt rozbudowywany, za czasów księcia Henryka VIII Wróbla stał się jego siedzibą i „stolicą” dzielnicy kożuchowsko-zielonogórskiej. Zamek pełnił funkcję rezydencji książąt głogowskich do początku XVI wieku. Po śmierci księcia Henryka XI w 1472 roku(podejrzewa się, że został otruty) doszło do tzw. wojny o sukcesję głogowską, w której zaangażowały się: Brandenburgia, Polska, Czechy, Węgry i kuzyn zmarłego – książę Jan II Żagański. W1476 r. Jan II zajął miasto a w 1477 r. zdobył zamek, utracony w 1489 roku, kiedy został zdobyty przez wojska króla węgierskiego Macieja Korwina. Po przejściu Kożuchowa do korony czeskiej w latach 1491-1506 znajdował się jako lenno w rękach księcia Jana Olbrachta, później księcia Zygmunta Jagiellończyka.  Do połowy XVII wieku zamek wchodził w skład lenna zamkowego zlikwidowanego w 1650 roku. W 1508 r. Zygmunt Jagiellończyk oddał księstwo głogowskie, w tym Kożuchów królowi Czech Władysławowi Jagiellończykowi, który wcielił je do korony czeskiej. W 1510 roku król czeski Władysław Jagiellończyk zastawił dystrykt kożuchowski z zamkiem księciu ziębickiemu Bartłomiejowi (Bartholomeo von Münsterberg), który był wnukiem króla Czech, Jana z Podiebradu a synem Wiktoryna z Podiebradów. Po jego tragicznej śmierci w 1515 roku jako właścicieli części lenna zamkowego wymienia się żonę Albrechta von Schiling a następnie braci Nickela i Hansa von Rechenberg. W 1516 r. Hans von Rechenberg przejmuje  na własność kożuchowski zamek. W jego rękach zamek pozostawał przez 21 lat będąc jego główną siedzibą. Za jego rządów zamek przebudowano i powiększono. Zmarł w 1537 roku. Po śmierci Hansa von Rechenberg król czeski Ferdynand I Habsburg z powodu kłopotów finansowych zastawia okręg kożuchowski wraz z zamkiem Hieronimowi von Biberstein. W 1540 roku nowym dzierżawcą został książę legnicki Fryderyk II, by po 4 latach ponownie powrócić w ręce Hieronima von Biberstein. Od 1554 roku lenno kożuchowskie objął Johann von Schö​naich a po jego śmierci w 1558 roku lenno przejął jego brat, Fabian von Schö​naich. W 1599 r. część lenna dzierżawiona przez miasto, część w rękach Anny von Rechenberg z domu von Schkopp, zmarłej w 1608 roku. Do 1610 roku w posiadaniu Johanna Georga von Rechenberg(+1610). Po 1610 r. lenno posiada Joachim von Stentzsch z Przytoku. Po jego śmierci w 1611 roku majątek odziedziczył jego syn Johann Georg von Stentzsch, zmarły w 1638 roku. Kolejno dobra dziedziczą synowie Johanna Georga- Hans Georg i Wenzel von Stentzsch. W 1650 r. rodzina von Stentzsch straciła zastaw na rzecz Adama von Mockel von und zu Feldstein. Po jego śmierci w 1668 roku majątek przeszedł w ręce wdowy po Adamie, Barbary Eleonory von Mockel von und zu Feldstein, z domu von Nostitz. Później reprezentowana przez drugiego męża, Otto von Glaubitz. Po okresie własności prywatnej lenno zamkowe w 1675 roku przejmuje miasto, które już w 1685 roku sprzedaje je zakonowi karmelitów i w ich rękach zamek pozostawał do czasu kasacji zakonu do 1810 r. Za czasów zakonu liczne przebudowy i rozbudowa zamku. Po kasacji zakonu, w zamku przejętym przez wojsko pruskie, mieściła się zbrojownia, od 1890 roku był dzierżawiony przez firmę Schrö​ter. W 1896 roku zamek sprzedany gminie staroluterańskiej, która w 1897 r. na miejscu kaplicy zbudowała od strony południowej swój kościół oraz przebudowała wjazd do zamku. Po II wojnie światowej zamek był tylko częściowo użytkowany. Od lat 60. XX w. pełni funkcję społeczno-kulturalną. W latach 1974-1984 przeprowadzono prace remontowe, z adaptacją zamku na cele kulturalne. Obecnie jest siedzibą placówek kulturalnych oraz Bractwa Rycerskiego, które w sezonie letnim urządza pokazy walk rycerskich. Jest to czteroskrzydłowa budowla z kwadratowym dziedzińcem, kryta czterospadowymi dachami. W skrzydle zachodnim wieża kryta dachem namiotowym. Całość otacza sucha fosa.

ZAMEK

Kozuchow- zamekKozuchow- 1000 lat

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005

DSC_0006DSC_0007

 

 

DSC_0018

DSC_0011

DSC_0009

DSC_0030

 

DSC_0010

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Na terenie „starego folwarku”, od 1709 roku należącego do rodu von Kalckreuth został zbudowany pałac barokowy. Pałac zbudowany w XVIII wieku, spalony w 1945 roku i rozebrany w 1963 roku. Obecnie na zespół pałacowy składają się: park, usytuowany na jego terenie relikt po pałacu- kordegarda pałacowa z 1790 roku, brama folwarczna z 1780 roku oraz zabudowania gospodarcze. Zachowany trzywejściowy portal barokowy zwieńczony jest profilowanym gzymsem podtrzymywanym przez kamienne rzeźby czterech atlantów. Relikt usytuowany jest na skraju krajobrazowego parku z XVIII wieku z licznym starodrzewem.

KOŻUCHOWSKIE WILLE

1.Willa Schroeter – ul. Zielonogórska

DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019

DSC_0023DSC_0024

Kożuchów, willa, lubuskieKożuchów-willa

Willa Thiel, ob. ul. Szprotawska 10

Screen Shot 177