KORZĘCIN /Körtenthin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1504 roku(Korrentin) będąc lennem rodu von Lockstӓdt- wymieniony Clawes(1523,1547), syn Hermanna von Lockstӓdt. Posiadali majątek do 1626 roku kiedy dobra zakupił Nicolaus von Brockhusen z Łuskowa. Po zajęciu Pomorza przez Szwedów majątek w 1694 roku w posiadaniu Schӧnemann. Po przejęciu dóbr przez króla Prus Friedricha Wilhelma I w 1726 roku przekazał majątek rodzinie von Zastrow. Później majątek przejęty przez miasto Wolin. Później wystawiony na sprzedaż publiczną. Dopiero po dwóch latach został zakupiony przez niejakiego Classen. Dobra po nim odziedziczył jego syn, pastor Classin(Classen). W 1870 roku majątek należący do kapitana Ferno liczył 1035 mórg ziemi. W 1879 roku majątek posiadał 264,38 ha gruntów i nadal należał do rodziny Ferno. Prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku doszło do rozparcelowania majątku. W 1928 roku resztka dóbr po parcelacji z dworem należący do Heinricha Krüger liczył 76 ha gruntów.

Po założeniu folwarcznym nie zachowały się żadne zabudowania. Śladem po założeniu są resztki alei dojazdowej do folwarku.