Barnim /Barnimscunow/

Wieś położona w gminie Warnice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240-Villa Konow, kiedy nadana została przez księcia Barnima I biskupom kamieńskim. We wsi istniało 7 majątków(XVIII), w późniejszym okresie scalone w 3 majątki(XIXw.). Wg Berghausa w XV wieku lenno we wsi posiadał Clawes Dosse(van der Dossen), od  XVIII wieku zwani von Dossow. W 1483 roku Heinrich Dosse posiadał lenno w Barnimie. W 1608 roku wzmiankowany Zabel Dosse. Prawdopodobnie lenno rodu Dosse przypadło rodzinie von Papstein.

Barnim A

Lenno rodu von Papstein. W 1718 roku doszło do ugody między braćmi, porucznikiem Hasso Ernstem von Papstein i Jakobem Christophem von Papstein. Po wygaśnięciu męskiej linii w 1738 roku majątek zakupiony przez Friedricha Ernsta Lock z Pyrzyc i jego żony, Ernestine Rosine, z domu Nehmuth. W 1790 roku majątek wykupił Ernst Wilhelm von Papstein. W 1817 roku od wdowy po Ernście Wilhelmie, z domu von Schakensee majątek wykupili: Paul, właściciel majątku D i Kraeyahn, właściciel majątku E. W 1831 roku sądownie majątek traci status majątku rycerskiego.

Majątek B

Stare lenno rodu von Papstein. W 1721 roku po śmierci Petera Ludwiga von Papstein majątek odziedziczyły córki: Frederike Amalie von Schӧning oraz Margarethe Louise von Bork. W 1798 roku majątek zakupił Daniel Schӧnfeld. W 1840 roku sprzedał dobra niejakiemu Willnow. W 1857 roku Willnow sprzedał majątek porucznikowi Carlowi Hermannowi Müller, synowi Augusta Wilhelma Müller, właściciela majątku F.

Majątek C

Stare lenno rodu Bokemann, zwane od 1309 roku van der Boeke. Notowani w Barnimie już w 1302 roku. W dokumentach mowa o nich w 1523 jak i w 1608 roku. W 1715 roku Rüdiger van der Boeke wydzierżawił majątek na 24 lata Dorothei Stange, z domu Rückheim, wdowie po Christianie Stange. W 1740 roku majatek został przyznany w zastaw opiekunom dzieci Christiana Westphala i prokuratorowi Johannowi Davidowi Redtel, który w 1743 roku wykupił zastaw i przejął majątek, by sprzedać go Hansowi Schӧnfeld z Pyrzyc. Ten z kolei scedował majątek na swojego syna, Gottfireda Schӧnfeld. W 1804 roku jako właściciel(dzierżawca) figuruje wdowa po Gottfriedzie Schӧnfeld, wspierana przez najmłodszego syna, Johanna Friedricha Schӧnfeld, który zapisany był w księdze właścicieli majątków w 1828 roku. Prawdopodobnie po 1828 roku sprzedał majątek Thiede, po śmierci którego jego syn w 1842 roku odsprzedaje dobra Gilbert`owi, a ten z kolei odsprzedaje majątek rodzinie von Wedel, która sprzedaje majątek niejakiemu Fechtner`owi. W 1844 roku właścicielem majątku jest Gottlieb Paul, właściciel majątku D i połowy majątku A. Początkowo w testamencie jako spadkobierców wyznaczył krewną, żonę pułkownika Fischer`a, Wilhelminę, z domu Krӓyahn z Berlina, ostatecznie w 1850 roku  majątek przepisał dzieciom komornika Johanna Ludwiga Necker`a.

Majątek D

Majątek D i ½ majątku A to stare lenno rodziny van der Boek, wymienionej w dokumentach z lat 1575-1665. Na początku XVIII wieku własność porucznika van der Boek, po śmierci którego majątek odziedziczył jego jedyny syn, Adam Christoph Friedrich van der Boek, który w 1745 roku wydzierżawił majątek na 30 lat Jacobowi Bütow. Jacob Bütow w 1763 roku przekazał majątek swojemu synowi, Johannowi Jacobowi Bütow a ten przekazał majątek swojemu szwagrowi, Adamowi Christophowi Friedrichowi Paul, któremu w 1771 roku Adam Christoph Friedrich van der Boek przedłużył dzierżawę majątku na kolejne 25 lat.  W 1785 roku majątek w posiadaniu wdowy po Michaelu Paul, Evie Marii z domu Bütow. W 1796 roku z powodu braku funduszy na wykupienie zastawu za majątek, prawnym właścicielem majątku została wyżej wspomniana Eva Maria Paul, później jej syn, Gottlieb Paul, będący w księdze właścicieli majątków z 1828 roku jako właściciel majątku D i ½  majątku A. Bezdzietny Gottlieb Paul przepisał majątek swojej krewnej, Wilhelminie Fischer, z domu Krӓyahn, wdowie po pułkowniku Fischer, będąc od 1849 roku pełnoprawnym właścicielem majątku D i ½ A . W 1862 roku sprzedała dobra żydowskiemu kupcowi Heymann Gerson Heymann.

Majątek E

Majątek stanowił lenno rodu van der Boeke. Na początku XVIII wieku majątek należał do Rüdigera van der Boeke. W 1721 roku wdowa po nim zastawiła majątek na 24 lata dla Christiana Davida Sadewasser, a następnie w 1734 na kolejne 6 lat. W 1751 roku od spadkobierców Christiana Davida Sadewasser zastaw wykupił Adam Christoph Friedrich van der Boeke wraz z żoną Dorotheą Marią, z domu von Flemming. W 1753 roku majątek zastawiony na 30 lat u Davida Bӧhm. Przy braku wykupu zastawu majątek przeszedł na własność Davida Bӧhm, później jego syna, Friedricha Bӧhm. W 1793 roku sprzedał majątek Carlowi Krӓyahn, który figuruje jako właściciel majątku E i ½ A w księdze właścicieli ziemskich z 1828 roku. W 1834 roku sprzedał majątek Gottliebowi Kuhn, który w 1843 roku zapisał majątek swojej córce, Marii Dorothei Caroline Freüde, żonie Ludwiga Freüde. W 1847 roku wydzierżawili majątek swojemu zięciowi, kapitanowi Harnisch.

Majątek F

Majątek był lennem rodu von Billerbeck, wymienionym w 1540 oraz w 1699 i 1714  roku. W 1762 roku ówczesny właściciel majątku F, Hans Ludwig von Billerbeck sprzedał majątek zarządcy Timm, ale transakcja nie została uznana a majątek sądownie przyznano kapitanowi Joachimowi Danielowi von Billerbeck z udziałem w majątku G z ugodą sądową z 1755 roku z wdową po jego jedynym bracie, Hansie Friedrichu von Billerbeck. Po śmierci Joachima Daniela von Billerbeck, od jego spadkobierców majątek wykupuje Anton Ernst von Billerbeck. W 1800 roku majątek F daje w zastaw na 24 lata Ludwigowi Gӓdtke, który odstępuje go niejakiemu Dӧrrig, który około 1824 roku dobra wykupuje i odsprzedaje Augustowi Wilhelmowi Müller, co zostało potwierdzone w księdze właścicieli majątków w 1828 roku.

Majątek G

Majątek był lennem rodu von Billerbeck, wymienioną w dokumentach w 1540, 1699 i w 1714 roku. Hans Ludwig von Billerbeck w 1762 roku sprzedał majątek zarządcy Timm. W międzyczasie majątek przejął kapitan Joachim Daniel von Billerbeck, w 1764 roku sądownie uznany za właściciela majątku G. Po śmierci Joachima Daniela, majątek posiadała jego zona, Sophia Charlotte, z domu Davidsohn. Od niej na 25 lat majątek w zastawie u Joachima Gottharda Bewert i jego żony Christiane Louise, z domu Korth. W 1794 roku sprzedali majątek Georgowi Thiede. W 1819 roku z majątku G wydzielono obszar na nowoutworzony folwark zwany Thiedensfelde. W 1828 roku właścicielem majątku był syn Georga, Friedrich Thiede. Po wygaśnięciu zastawu majątek powraca do rodziny von Billerbeck, która w 1848 roku sprzedała majątek Rudolfowi Pufahl. Około 1850 roku doszło do pożaru. Zniszczeniu uległo wiele budynków majątku, które zostały rozebrane. Część gruntów majątku została sprzedana około 1852 roku Augustowi Wilhelmowi Müller, właścicielowi majątku F. Folwark Thiedensfelde zlikwidowano. W nowym miejscu ówczesny właściciel Rudolf Pufahl założył majątek G  składający się z dworu i budynków gospodarczych. W 1854 roku nowym właścicielem został Hermann von Boltenstern. W 1863 roku posiadłość otrzymała nową nazwę- Waitendorf- Wójcin

Barnim dwor

Barnim pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie

Barnim, zachodniopomorskie