ŻARNOWO /Altsarnow/

Wieś położona w gminie Stępnica powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1280 roku(Zarnowe) oraz w latach 1291(Zarnow), 1318(Villa Zarnow). W 1394 roku książę Bogusław VIII potwierdził, że Ludecke von Massow sprzedał połowę wsi klasztorowi wolińskiemu. W tym samym roku książę Warcisław VII sprzedaje pozostałe dobra należące do Ludolfa vom Massow, pozostawiając majątki rodów von Muckerwitz oraz von Zastrow. W 1469 oraz w 1654 roku nadal część wsi należy do rodziny von Zastrow. W XVIII wieku wieś podzielona pomiędzy rody: von Zastrow, von Flemming z Rzystnowa oraz von Zastrow z Łąki. W 1811 roku Castner, wysokiej rangi urzędnik państwowy kupił majątek-folwark. Na mapie z 1784 roku folwark położony był w północno-zachodniej części wsi. Na mapach z końca XIX wieku nie ma śladu po folwarku. Prawdopodobnie majątek został rozparcelowany może po 1820 roku.

ŻARY /Sorau/

Miasto powiatowe, po raz pierwszy wzmiankowane w kronice Thetmara z Merseburga. W średniowieczu miasto prywatne, będące jednocześnie centrum majątku rycerskiego. Pierwszym znanym właścicielem Żar był Ulrich von Dewin, wzmiankowany w 1246 roku. Po śmierci Albrechta von Dewin w 1280 roku, ostatniego z rodu,  dobra przejęte przez wywodzącego się z Miśni Ulricha von Pack. Od 1355 roku stały się Żary własnością Friedricha von Biberstein(*1306-+1360), zięcia Ulricha von Pack. Do rodu von Biberstein miasto należało do roku 1551, kiedy to po śmierci ostatniego z żarskich przedstawicieli rodu von Biberstein, Christopha von Biberstein, miasto przechodzi jako wygasłe lenno pod panowanie króla Czech.  Miastem zarządza w tym czasie Fabian von Schӧnaich. W 1552 roku król oddaje zamek i miasto w lenno margrabiemu Georgowi Friedrichowi von Brandenbrug-Anspach, a w 1588 roku majątek żarski zakupił biskup wrocławski Balthasar von Promnitz, który dzięki swojej pozycji uzyskał prawo dziedziczenia dla swojej rodziny oraz podniósł Żary do rangi państwa stanowego. W 1765 roku ostatni z rodu von Promnitz- Johann Erdmann zrzeka się praw do całości państwa stanowego Żary-Trzebiel na rzecz elektorów saskich za roczną rentę w wysokości 12.ooo talarów. Od 1815 roku po kongresie wiedeńskim w granicach państwa pruskiego. Od 1945 roku w granicach Polski.

Żary z lotu ptaka, lubuskie

Żary z lotu ptakaZary- widok na miastoŻary1

WIEŻA MIESZKALNA

Żary Górka Winna 2, lubuskie Żary Górka Winna 3, lubuskie Żary górka winna, lubuskie

Podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach siedemdziesiątych oraz w latach 1986-87 w miejskim parku na północ od starego miasta na tzw.”Winnym Wzgórzu” o średnicy 65-75m, odkryto fragmenty, w tym piwnice zbudowane z kamienia polnego na planie koła. Prawdopodobnie były to relikty pierwszej siedziby rodu von Devinów w postaci wieży mieszkalnej.

ZAMEK

Żary-wieża zamkowa

Żary-zamek Bibersteinów, lubuskie

Żary-pałac Promnitzów

Żary3

W północnym obszarze dzisiejszego miasta, przy Alei Jana Pawła II znajduje się kompleks zamkowo-pałacowy. Zamek, wzniesiony w 2 połowie XIII wieku prawdopodobnie przez Ulricha I von Pack, rozbudowany przez Friedricha von Biberstein, który powiększył zamek o skrzydło wschodnie oraz zbudował łącznik łączący skrzydło zachodnie z wieżą. Poza powstaniem budynku w południowo-wschodnim narożniku, zamykającym czteroskrzydłowe założenie z małym dziedzińcem wewnętrznym, dochodzi do zmian w wystroju zamku. Najciekawszym elementem wystroju zachowanym do dzisiaj mimo, że fragmentarycznie, są freski w sali zamkowej, przedstawiające około 90 herbów szlachty łużyckiej, w tym właścicieli zamku z rodu von Biberstein: Ulryka II, pana na Żarach w latach 1424–1430 czy Johanna IV (1430–1441). Kolejna przebudowa miała miejsce za czasów Hieronima von Biberstein a bodźcem do prac budowlanych był pożar zamku w 1507 roku. Kontynuację prac budowlanych prowadził po śmierci Hieronima, jego brat, Christoph von Biberstein.  Dalsze prace prowadzone były za czasów nowego właściciela, Balthasara von Promnitz a zwłaszcza za czasów jego następcy, Seyfrieda von Promnitz(*1534-1597). Około 1700 roku za czasów Erdmanna II von Promnitz(*1683-+1745) nastąpiły zmiany w szacie zewnętrznej zamku i wieży zamkowej. Od 1824 roku w zamku poza urzędami mieściło się więzienie, a w latach 1933-1945 znalazło tu siedzibę muzeum regionalne. W 1944 roku bomba lotnicza uszkodziła północno–zachodni narożnik zamku. Zniszczona część została zrekonstruowana,  w której później mieściły się władze powiatu, następnie hotel robotniczy czy biura różnych przedsiębiorstw. W latach 1966-1975 kompleks zabudowań częściowo zabezpieczono, od 1982 roku podjęto szeroko rozumianą odbudowę zamku, przerwaną pod koniec lat 80-tych. Obecnie obiekt należy do prywatnego inwestora. W 2019 roku pożar zamku.

Żary

Żary3x Żary4 Żary5 Żary7 Żary10

PAŁAC von PROMNITZ

Pałac wzniesiono w latach 1710-1726 z inicjatywy Erdmanna II hrabiego von Promnitz. Jest to monumentalne założenie czteroskrzydłowe na planie nieregularnego czworoboku z idealnie prostokątnym dziedzińcem, połączony z zamkiem murowanym gankiem, przerzuconym na wysokości drugiej kondygnacji. Murowany z cegły, trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym. W roku 1944 pałac został zbombardowany w wyniku czego północne skrzydło znalazło się w ruinie. W latach następnych nie użytkowane pozostałe skrzydła uległy również dewastacji. Od lat 60-tych do końca lat 80-tych trwały  prace zabezpieczające pałac. Obecnie w rękach prywatnego inwestora.

Żary2x Żary6 Żary9 żary- wieża zamkowa i pałac Promnitzów Żary-plac zamkowy

 

PAŁAC w Zielonym  Lesie-WALDSCHLOSS

Żary - pałac leśny

Na niewielkim wzniesieniu zwanym Wzgórzem Myśliwskim lub Leśnym Zamkiem w latach 1706-1709 Erdmann II von Promnitz zbudował pałac myśliwski w otoczeniu parku krajobrazowego. Pałac zbudowany na planie krzyża św. Andrzeja, jednopiętrowy. Na parterze mieściły się pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnia. Na piętrze mieściła się pośrodku dwunastoboczna sala, gdzie odbywały się przyjęcia oraz pokoje gościnne w skrzydłach pałacu. W otoczeniu pałacu i w parku liczne rzeźby, zabudowania gospodarcze, elementy architektoniczne dekoracyjne. W 1745 roku w pałacu umiera ciężko ranny Erdmann II von Promnitz. Po jego śmierci częste zmiany właścicieli pałacu. Wymienia się: Sigismunda Augusta Perti(1769-1802), Paulinę von Biron-de Talleyrand-Perigord(1884), J.G.Frenzl. Po wojnie pałac nieużytkowany popadł w ruinę i został rozebrany.

PAŁAC LETNI

Na terenie parku miejskiego, w północnej części miasta znajduje się pałac letni, wchodzący w skład zespołu rezydencjonalnego. Zbudowany z inicjatywy Erdmanna II von Promnitz w 1723 roku. Pierwotnie miała to być szkoła rycerska. Rozbudowany w 1735 roku o dwa skrzydła i ryzalit mieszczący klatkę schodową. Do początków XX wieku właścicielami pałacu była rodzina von Promnitz. W 1783 roku pałac wynajął Siegmund Perti. W 1812 roku pałac zaadoptowany na szpital. Po 1945 roku nadal służył jako szpital. Przeprowadzono częściowo remont w latach 80-tych XX wieku. Na początku lat 90-tych XX wieku w rękach prywatnych. Popada w ruinę. W sąsiedztwie park geometryczny, założony w początkach XVIII wieku.

FOLWARK ZAMKOWY- ul. Skarbowa

Żary-dominium, lubuskie

Zespół budynków jako pozostałość po założeniu folwarcznym.

WILLE

Żary- willa, lubuskie

Żary- willa

Żary- willa przy Schmidtstrasse

Żary, willa, lubuskie

Żary 1901, lubuskie

ŻELAZNO /Eisersdorf/

Wieś położona w gminie Kłodzko powiatu kłodzkiego. W XIV wieku wieś należała do rodu von Pannwitz. Podzielona w późniejszych latach na kilka majątków gdzie do wojny trzydziestoletniej część wsi nadal była w rękach rodu von Pannwitz. W 1350 roku część należała do rodziny von Glubos, którą zakupił biskup praski Arnošt z Pardubic i przekazał klasztorowi augustianów z Kłodzka. Kolejna część należała do wójta Bystrzycy Kłodzkiej, Rückera. Część badaczy uznaje, że wybudował on we wsi wieżę obronną, część uważa, że wieżę postawił Jacob Stanke von Koritaua, burgrabia zamku w Bystrzycy Kłodzkiej w latach 80-tych XV wieku. W 1597 roku majątek augustianów przejęli jezuici, którzy w czasie wojny trzydziestoletniej przejęli majątek po rodzinie von Pannwitz. Po kasacie zakonu częste zmiany właścicieli. W 1788 roku część dolna Żelazna należała do Johanna Karla Pelcke. W 1794 roku należała do Franza Arbogasta Hoffmann, który wzniósł barokowo-klasycystyczną rezydencję. Po jego śmierci wdowa po nim w 1808 roku wyszła za mąż za pułkownika Alberta von Biberstein, który w 1835 roku sprzedał majątek Hermannowi Dietrichowi Lindheim(*1791-+1860). W 1860 roku majątek zakupił Hugon von Lӧbbecke(zm.1901r.). Rodzina von Lӧbbecke posiada majątek do 1945 roku. W 1905 i 1921 roku właścicielem był Siegfried von Lӧbbecke. Po wojnie nieuszkodzony pałac służył jako składnica muzealna. W 1952 roku pałac zaadoptowano na ośrodek wypoczynkowy huty Bobrek z Bytomia. W 1994 roku własność Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z Katowic, później własność prywatna. Obecnie pałac wystawiony na sprzedaż.

Drugi majątek zw. Ober Eiserdorf od połowy XIX wieku należał do Ernsta hrabiego von Münchhausen. W 1905 roku właścicielami majątku byli: Sophie hrabina Finck von Finckenstein, Hertha baronowa von Münchhausen i Martha von Roeder. W 1921 roku dobra w rękach Heinricha hrabiego Finck von Finckenstein i Marthy von Roeder.

Majątek Eiserdorf w 1905 roku należał do Paula Ullricha, w 1921 roku do Fritza von Kiru.

 

 

 

 

 

 

 

PAŁAC-Żelazno Dolne(Nr109)

Pałac zbudowany w latach 1797-1798 w miejscu starszej budowli zniszczonej w czasie wojny trzydziestoletniej. Przebudowany w 1869, 1883 i 1908 roku. Murowany, dwuskrzydłowy zbudowany na planie zbliżonym do litery „L”, dwukondygnacyjny, kryty dachem mansardowym. Przed pałacem park krajobrazowy z XIX wieku. Za pałacem budynki folwarczne.

Żelazno Górne

WIEŻA RYCERSKA

Wzniesiona w XIV lub XV wieku, przebudowana 1 689 i 1727 roku, murowana z kamienia łamanego, zbudowana na planie kwadratu, czterokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dachem siodłowym. W 1966 roku remontowana. Przez następnych 20 lat pod opieką harcerzy z Żelazna. Obecnie własność prywatna.

PAŁAC VON MÜNCHHAUSEN(Nr 63)

Eklektyczny, z przewagą detali neorenesansowych wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Przebudowany na przełomie XIX i XX wieku i prawd. w drugiej połowie XX wieku. Murowany z cegły, trzykondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym, z ośmioboczną wieżą. Pałac w otoczeniu parku z XIX wieku. Własność prywatna. Obecnie nieużytkowany.

ŻELECHÓW /Selchow/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1421 roku, kiedy książę piastowski przekazał wieś mistrzowi zakonu joannitów łagowskich Bussowi von Alvensleben. Na majątku zakonu lenno posiadały miejscowe rody rycerskie. W XVI wieku lenno posiada rodzina von Horn ze Staropola i Zarzyna- wymieniany w 1510 roku Hans von Horn ze Staropola. W XVI wieku 4 działy majątkowe należące do rodu von Horn: Hansa z Zarzyna, Petera ze Staropola, Hansa ze Staropola i Hansa, Joachima, Melchiora i Balzera z Sieniawy. W 1565 roku siedzieli tu bracia Georg, Kaspar, Peter i Hans von Horn z Żelechowa i Staropola.  W 1570 roku siedzieli tu bracia Georg, Kaspar i Peter von Horn z Żelechowa i Staropola. W 1578 roku ¼  majątku z siedzibą dworską Georg von Horn sprzedał Georgowi von Lӧben. Georg von Horn zmarł w 1578 roku.  Druga część majątku należała do Petera von Horn(zm.1574), żonatego z Margarethą von Luck, z którą miał dwóch synów: Christopha i Adama. Trzecia część należała do Kaspara von Horn. W 1598 roku 3 działy majątkowe należące do rodu von Horn i von Lӧben. W XVII wieku w latach 1644-1697 siedziały tu rody: von Stissel(Stӧssel?) i von Winning oraz von Sack i von Falkenrehde w osobie Elisabeth von Falkenrehde, ostatnią z rodu, która była zamężna za von der Grӧben. W jej majątku w 1661 roku zmarł Jonasz von Schlichting oraz prawd. socynianin Johann Preuss. Hans von Sack, syn właściciela majątku w Bobowicku oraz Mostkach i Żelechowie był szwagrem Elisabeth von Falkenrehde. Na początku XVIII wieku majątek posiada rodzina von Derschau– wg spisu z 1718/19 roku własność porucznika von Derschau. W 1723 roku majątek należał do Christiana Reinholdta von Derschau i Lowisy Charlotty, z domu von Sturm. Później dobra są w rękach rody von Zobeltitz(Zabeltitz). Dobra posiadali jeszcze w 1857 roku(wg spisu majątków dobra w rękach kapitana von Zobeltitz), aczkolwiek część autorów mylnie podała, że w 1853 roku sprzedał majątek rodzinie Rissmann). W 1833 roku majątek wydzierżawiony przez Carla von Rissmann(wg „Zamki…” rodzina von Rissmann posiadała majątek do 1945 roku, co nie wynika z zapisów adresowych i spisie majątków).  W latach 1850-53 majątek obejmował 3220 akrów ziemi. Dzierżawa prawdopodobnie trwała do końca lat 50-tych XIX w. Prawdopodobnie po 1860 roku do 1945 roku majątek jest własnością rodziny von Vollmar. W 1879 roku majątek ich obejmował 922,50ha gruntów. W 1895 roku właścicielem majątku był Balze von Vollmar, joannita. W 1914 roku majątek obejmował 922ha i należał do Dr.jur. Paula von  Vollmar. W 1929 roku majątek Dr.jur. Paula von Vollmar obejmował 919ha,. Wymieniono również dwa majątki należące do:  Richard Baer(51ha), August Rostel(38ha).

Żelechów 2, lubuskie

Żelechów, lubuskie

Żelechów pow. Sulęcin, lubuskie

Żelechów-dwór

PAŁAC

Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku przez Carla von Rissmann w dwóch etapach. Po 1945 roku należał do miejscowego PGR. Przez krótki okres pałac pełnił funkcję szkoły. Obecnie w rękach prywatnych, niezamieszkany.

zelechow-1902-lubuskie

ŻELICHÓW /Dürren-Selchow/

Wieś położona w gminie Cedynia powiatu gryfińskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 255ha należał do państwa i był dzierżawiony przez niejakiego Schӧppenthau. W 1896 roku domena państwowa obejmująca 255ha gruntów i dzierżawiona przez Kretzschmara z Zielina i I.Brauna z Morynia. W tym czasie istniał już drugi majątek należący do Wilhelma Palm. W 1914 roku majątek o powierzchni 297ha należał do Richarda Palm. Drugi będący domeną państwową o powierzchni 259ha dzierżawiony był przez Oskara Brandes. W 1929 roku dwa majątki- jeden będący domeną państwowa o areale 250ha dzierżawiony przez Oscara Brandes, drugi majątek należący do Richarda Palm o powierzchni 318ha.

MAJĄTEK I

Zachował się dwór oraz budynki gospodarcze. Obecnie mieści się tutaj pensjonat myśliwski z ośrodkiem hodowli koni sportowych.

MAJATEK II

Po założeniu prawd. zachował się budynek mieszkalny oraz gospodarczy.

ŻELISŁAW /Silber/

Wieś położona w gminie Małomice powiatu żagańskiego. Wzmiankowana w 1433 roku kiedy należała do baronów von Kittlitz z Małomic. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni: von Penzig z Rudawicy(1516)-posiadali część gruntów we wsi do 1550 roku, von Schӧnaich z Miłowic i Lipinek Łużyckich(1533), baronowie von Kittlitz z Małomic(1536-1680), książęta żagańscy(1680-1940).

WIDOK NA FABRYKĘ I ZAŁOŻENIE DWORSKIE?

ŻELISZEWO /Zägensdorf/

Wieś położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. Wieś mająca swoje początki w średniowieczu. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1296 roku(Zedentorp). Początkowo stanowiła uposażenie cysterek z Recza. Po sekularyzacji wchodziła w skład domeny reckiej. W 1879 roku majątek o powierzchni 160ha należał do rodziny Wandam, która została wymieniona w spisie w 1896 roku jako Wandamm. W 1914 roku majątek o powierzchni 177ha należał do Heinricha Erlenbach, którego dobra w 1929 obejmowały 195ha gruntów.

Majątek ziemski

Na terenie wsi zachował się budynek mieszkalny byłego majątku wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

ŻENICHÓW /Schöneiche/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Obecnie przedmieście Gubina. Początki wsi sięgają XIII/XIV wieku, kiedy to mowa była o folwarku z zamkiem-dworem obronnym na wodzie, rozebranym w XV wieku. Po raz pierwszy wymieniony dopiero w 1670 roku. W XVI wieku wieś była lennem rodziny Prüfer. Później należała ro rodu von Schӧnaich– wzmiankowany Johann Georg. W latach 1653-55 należała do rodziny von Lochamnn. Później wymienia się: von Vorhauer(1655-1663), von Schlieben(1664), von Breitenbach(1699-1759), von Falkenhayn(1761-1777), von Carlsburg(1777-1851)- wzmiankowany Walrad Friedrich Gustaw urodzony w 1751 roku oraz Eva Wilhelmine Charlotte z domu von Schoenermark, zmarła w 1840 roku a także Friedrich Heinrich Gustaw zmarły w 1849 roku, von Zawadski(Zawadzky)(1851, 1853)- wymieniona Anna Gustave Luise, z domu von Carlsburg, zmarła w 1880 roku. W 1857 roku wymieniona w spisie majątków jako Pani von Zawadka- chodzi o Panią von Zawadzky. W 1879 roku majątek o areale 158,30ha należał do rentiera Wilhelma Kluge. Od 1896 roku  majątek o powierzchni 70,50ha posiadał berliński kupiec Reinhold von Mocki, zmarły w 1911 roku. W 1914 roku majątek obejmował 71ha gruntów i należał do Paula Liedke. W 1929 roku właścicielem majątku był niejaki Fleischel.

W części wschodniej, na wodzie położone było założenie dworskie, budynki rozebrane na początku XX wieku.

ŻEŃSKO /Schönfeld/

Wieś położona w gminie Krzęcin powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 178ha należał do rodziny Grosse. W 1896 roku majątek o powierzchni 731ha należał do rodziny Bratring. W 1914 roku majątek obejmował 730ha gruntów i należał do państwa. Prawdopodobnie majątek został rozparcelowany.