ORZECHOWO /DÜSTERBERG/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1274 roku kiedy biskup kamieński Hermann hrabia von Gleivhen podarował wieś hrabiemu Otto von Eberstein z Nowogardu. Po śmierci ostatniego z rodu w 1663 roku dobra przejął książę Ernst Bogislav von Croy. Po jego śmierci domena państwowa. W 1752 roku własność kapitana Erdmanna Christiana von Ramel. W 1766 roku majątek w rękach porucznika Caspara Friedricha von Schwan. Prawdopodobnie w tym czasie doszło do podziału wsi na 3 majątki: A należące do wspomnianego porucznika von Schwan, B do kapitana Johanna Alexandra von Normann(1780). W 1777 roku właścicielem majątku C był Johann Adolph von Lockstädt. W XIX wieku scalenie dóbr. W 1787 roku właścicielem majątku został Gottlob Andreas von Waldemann. W 1806 roku dobra odziedziczył syn Gottloba, Friedrich Wilhelm von Waldemann. Kolejnym właścicielem został Johann Friedrich Steffenhagen. Od 1847 roku majątek w posiadaniu Friedricha Johanna Philipa Sigismunda von Eisenhart-Rothe. Obejmował wtedy 1594 akrów ziemi. W 1879 roku właścicielem był Sigismund von Eisenhart-Rothe a dobra obejmowały 403,14 ha ziemi. W latach 1890-91 dobra zostały podzielone. W 1910 roku majątek obejmował 179,10 ha gruntów i należał do rodziny Fredrich, część liczącą 179 ha posiadał Hermann Friedrich von Eisenhardt-Rothe.  W 1928 roku był własnością Herrmanna Fredrich i obejmował 180 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku b liczącego 197 ha gruntów był Hans Friedrich von Eisenhardt-Rothe.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W zachodniej części wsi pozostałości po założeniu dworsko-parkowym: ruina dworu, park krajobrazowy oraz resztki budynków gospodarczych. Dwór zbudowany na początku XIX wieku, rozbudowany pod koniec XIX wieku. Eklektyczny z elementami neogotyku, składający się z dwóch połączonych budynków. Starszy kryty dachem dwuspadowym, nowszy dwukondygnacyjny przypominający swoim wyglądem zameczek. Po 1945 roku przeznaczony na mieszkania. Obecnie częściowo zamieszkany. W sąsiedztwie park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.

MASZKOWO /Maskow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1321 roku jako własność hrabiów von Ebertsein. W 1430 roku Albert, Johann i Witzlaff hrabiowie von Eberstein sprzedali część wsi Henningowi von Lockstӓdt. Po śmierci ostatniego z hrabiów von Eberstein wieś przeszła na własność rodziny von Lockstӓdt. W 1784 roku jako właściciel wzmiankowany Johann Adolph von Lockstӓdt, w 1804 Philipp Friedrich von Lockstӓdt a w 1835 roku Ferdinand von Lockstӓdt, który sprzedał majątek Karolowi Friedrichowi Bütow. W 1843 roku przekazał majątek synowi, Johannowi Friedrichowi Bütow. W 1879 roku kiedy właścicielem majątku był Julius Bütow dobra obejmowały 607,18 ha gruntów. W 1910 roku dobra liczyły 483,46 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Paul Bütow majątek obejmował 500 ha gruntów.

W zachodniej części wsi położony był majątek ziemski, po którym zachował się park krajobrazowy, dwór w części północnej założenia, w części południowej dwór szachulcowy został rozebrany.

KONARZEWO /Kniephof/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Od XV wieku w rękach rodu von Dewitz z Dobrej. W XVIII wieku zakupione przez majora Augusta Friedricha von Bismarck. Po jego śmierci majątek odziedziczył syn August Friedrich von Bismarck oraz córka Charlotta Henrietta von Bismarck, zamężna za Jarislava Ulricha Friedericha von Schwerin. W 1816 roku majątek w rękach Carla Wilhelma Ferdinanda von Bismarck. Po jego śmierci majątkiem zarządzali bracia: Bernhard i Otto von Bismarck, późniejszy kanclerz. Otto Eduard Leopold von Bismarck- Schönhausen(01.04.1815-30.07.1898) w 1846 roku wydzierżawił majątek. W 1868 roku sprzedał majątek bratankowi Philippowi von Bismarck. W 1879 roku za czasów Philippa von Bismarck dobra obejmowały 557,52 ha gruntów. Ostatnimi właścicielami dóbr Konarzewskich byli bracia: Klaus von Bismarck(1912-1997) i Philipp von Bismarck(1913-2006),synowie Gottfrieda von Bismarck(1881-1928). Od połowy XIX wieku we wsi dwa majątki ziemskie. Majątek A należał do rodziny von Bismarck. Majątek B w 1879 roku do Ernsta Kiesler i obejmował 309,52 ha gruntów. W 1910 roku majątek A należący do rodu von Bismarck liczył 557,52 ha gruntów a majątek B należący do rodziny Ostermann liczył 309,52 ha gruntów. W 1928 roku majątek A liczył 593 ha gruntów.

Dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku, rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku, założony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, w części centralnej z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Obecnie opuszczony, popadający w ruinę. W sąsiedztwie park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.

ŁOSOŚNICA /Lasbeck/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Stara wieś należąca do rodów: von Dewitz i von Hanow(1508). W XVIII wieku własność porucznika Gotthilsa Christiana Curta von Mellin. W XIX wieku majątek należy do rodziny von Kameke. Od lat 60-tych XIX wieku należy do rodziny von Bismarck. W 1870 roku dobra obejmowały 3126 mórg ziemi a w 1879 roku 703,99 ha ziemi. W 1905 roku wzmiankowana Hedwig von Bismarck, z domu von Harnier. W 1910 roku dobra obejmowały 704 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Herbert von Bismarck dobra liczyły 760 ha ziemi. Posiadali majątek do 1945 roku.

MIŁOGOSZCZ /Sophienhof/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Przez kilkaset lat należała do rodziny von Dewitz. W 1806 roku właścicielem majątku był Joseph Friedrich von Dewitz. W 1840 roku dobra dziedziczą jego synowie: Curt Karl Ludwig, Bernhard Joseph Friedrich, Adolph August Wilhelm von Dewitz. W 1905 roku wzmiankowana Therese von Dewitz, z domu von Bethe. W latach 20-tych właścicielem majątku był Victor von Dewitz, który sprzedał majątek rodzinie von Bünau. W 1928 roku właścicielem był Heinrich von Bünau a dobra obejmowały 439 ha gruntów. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wsi dwór zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony z piętrowym ryzalitem z głównym wejściem. Obok park krajobrazowy ze stawem.

SIWKOWICE /Schmelzdorf/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Dewitz. W 1508 roku Joachim von Dewitz z Dobrej przekazał część gruntów w Siwkowicach braciom: Jurgenowi, Peterowi, Dinnyesse i Hypolitusowi von Hanow. Prawdopodobnie rodzina von Hanow posiadała majątek do XVIII wieku. Później dobra scalone. Pod koniec XVIII wieku majątek zakupił porucznik August Friederich von Bismarck. W 1810 roku w testamencie zapisał majątek Aurel von Knobelsdorff. W 1814 roku dobra były w rękach wdowy von Bismarck, z domu von Papstein. Przekazane zgodnie z testamentem Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1879 roku jej majątek obejmował 649,80 ha gruntów. W 1881 roku majątek posiadał Franz von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1886 roku wdowa Hedwig von Knobelsdorff-Brenckenhoff, z domu von Plessen. Rodzina von Knobelsdorff-Brenckenhoff posiadała majątek do 1939 roku. W 1910 roku majatek obejmował 649,80 ha gruntów a w 1928 roku obejmował 527, 5 ha gruntów i należał do Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff.

ŻABÓWKO /Klien Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. W XVIII wieku wie była własnością rody von Lockstӓdt. Po śmierci porucznika Johanna Friedericha von Lockstӓdt wdowa Flora Charlotta, z domu Mauen wychodzi za mąż za porucznika Christiana Philippa Wilhelma Kopp. Po jego śmierci w 1766 roku majątek dziedziczą 3 jego córki. W połowie XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Steffenhagen(1845-1862). W latach 70-tych majątek należy do rodu von Kobelsdorff-Brenckendorf. W 1870 roku dobra obejmowały 1732 mórg ziemi a w 1879 roku 442,30 ha gruntów. W 1905 roku majątek posiada rodzina Mengel. Przed 1910 roku doszło do parcelacji majątku. Ostatnim właścicielem resztówki z dworem była rodzina von Puttkamer-wzmiankowany Franz Joachim von Puttkamer.

ŻABOWO /Gross Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1220 roku. W tym czasie stała się własnością kołobrzeskiej kolegiaty. Od 1321 roku była częścią dóbr hrabiów von Eberstein. W 1521 roku majątek dzierżawiony przez rodzinę von Plӧtz. Po śmierci ostatniego z rodu w 1663 roku dobra przejmuje domena państwowa.  Do 1778 roku właścicielem dóbr był Johann Adolph von Lockstӓdt, który przekazał majątek państwu pruskiemu. W 1813 roku dobra dzierżawił Friedrich Backhaus. Od 1825 roku Majątek w posiadaniu rodziny Robe. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Schwabe. W części południowo-zachodniej położony był majątek ziemski.

 

LESTKÓWKO /Klein Leistikow/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Boguszyce. Początkowo należała do rodu hrabiów von Eberstein. W 1430 roku sprzedali wieś Henningowi von Lockstӓdt. Po nim majątek odziedziczył syn, Hermann Heinrich von Lockstӓdt. Kolejnym właścicielem wsi był syn Hermanna, porucznik Martin Ludewig von Lockstӓdt, a po jego śmierci brat jego, major Adolph Heinrich von Lockstӓdt, który odziedziczył również dobra po stryju, Ludewigu Christophie von Lockstӓdt. Po nim w 1765 roku majątek odziedziczyli trzej jego synowie i córka. Lestkówko otrzymał Johann Adolph  von Lockstӓdt. Po jego śmierci dobra przypadły jego bratu, kapitanowi Christophowi Heinrichowi von Lockstӓdt. W 1796 roku Philipp Friedrich von Lockstӓdt sprzedał wieś Carlowi Friedrichowi von der Osten.